Nedjelja, 19.11.2017

IMATRIKULANTI - OBAVJEŠTENJE (pročitati obavezno)

Image result for imatrikulanti

Na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli koja je održana danas 08.02.2017godine, jedna od tački koja  se našla na Dnevnom redu je i rješavanje nastalog problema u vezi studenata koji se nalaze u statusu imatrikulanta.

Ovaj problem iako smo očekivali da će se riješiti dosta ranije, krajnji epilog dobio je tek danas, odnosno tek nakon usvajanja  novog Statuta Univerziteta u Tuzli, na koji je i Vlada TK dala saglasnost u petak 03.02.2017godine, moglo se ozbiljnije pristupiti rješavanju navedene problematike. Članovi Senata iz reda studenata su i ovaj put kao i više puta do sada  podržali zahtjev kolegica i kolega koji se nalaze u ovom statusu, te se zalagali za njihova prava, a iako nisu imali podršku svih članova Senata uspjeli su svojom argumentacijom članove Senata za Odluku, koja je usvojena jednoglasno, kako slijedi:

__________________________________________________________________________________________________________________

UNIVERZITET U TUZLI

               SENAT

Broj:
Tuzla, 08.02.2017.

Na osnovu člana 300 stav (2) Statuta Univerziteta u Tuzli, broj: 03-730-1/17, a u vezi sa članom 150 stav (1) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine TK“, br.7/16 i 10/16), Privremeni Senat Univerziteta u Tuzli na sjednici održanoj 08.02.2017. godine, donio je

ODLUKU

I

Licima koja su stekla status studenta imatrikulanta prije akademske 2012/2013. godine imaju pravo na polaganje nepoloženih ispita u svakom kalendarskom mjesecu počev od stupanja na snagu ove Odluke, pa do kraja akademske 2016/2017. Godine, a u skladu sa Odlukom Senata o rasporedu nastave i polaganja ispita, kao i izvršavanje preostalih obaveza (izrada i odbrana diplomskog/završnog rada)

II

Lica iz tačke I ove Odluke imaju obavezu podnijeti ispitne prijave Studentskoj službi fakulteta za nepoložene nastavne predmete, te snositi naknadu za polaganje ispita u visini od 30,00 KM po nastavnom predmetu za akademsku 2016/2017. Godinu.

III

Prava i obaveze na izvršavanje preostalih obaveza u smislu tačke I ove Odluke imaju i lica koja su upisala prvi ciklus studija, a koja su bila u statusu studenta apsolventa i imatrikulanta u akademskoj 2015/2016. Godini.

IV

Zadužuju se Prodekani za nastavu i studentska pitanja fakulteta/ADU za realizaciju ove Odluke.

V

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti:

1x Fakultet/ADU,

1x Ured za nastavu,

1x Služba za ekonomske poslove.

      PRESJEDAVAJUĆI

PRIVREMENOG SENATA

             Dr sc. Samir Nurić, red.prof.

___________________________________________________________________________

Molimo sve kolegice i kolege da iskoriste odobrenu  novu šansu, te odlučnije i požrtvovanije krenu u rješavanje ostalih ispitnih obaveza koje ih dijele od sticanja diplome na Univerzitetu u Tuzli. Želimo Vam mnogo sreće i uspjeha u narednim ispitnim terminima.

Kontakt

  • Adresa: Univerzitetska 8
    75000 Tuzla
    Bosna i Hercegovina
  • Tel: +387 61 452 478
Vi ste ovdje: Home Aktivnosti IMATRIKULANTI - OBAVJEŠTENJE (pročitati obavezno)